ขอเชิญชวนเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Digital Economy for SMEs towards AEC โดยความร่วมมือระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยการศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กับ Microsoft Thailand

ASEAN-SME